United Russia

Documents on the creation of the parliamentary faction in accordance with the Regulations of the Duma were received by the 6th Legislative Duma of Tomsk Oblast on October 7, 2016.

Members of the parliamentary faction

 • Sergey B. Avtomonov
 • Viktor A. Vlasov
 • Viktor A. Vorobyev
 • Eduard V. Galazhinsky
 • Leonid E. Glok
 • Oleg V. Gromov
 • Sergey V. Zvonarev
 • Yury V. Kalinyuk
 • Oksana V. Kozlovskaya
 • Oleg Ye. Kokovin
 • Aleksandr B. Kupriyanets
 • Dmitry B. Laptev
 • Boris A. Maltsev
 • Aleksandr K. Mikhkelson
 • Dmitry V. Nikulin
 • Vitaly V. Ogleznev
 • Valery N. Osiptsov
 • Ivan I. Pushkarev
 • Vladimir T. Reznikov
 • Vasily V. Semkin
 • Gennady N. Sergeenko
 • Yekaterina M. Sobkanyuk
 • Aleksandr A. Tereshchenko
 • Anatoly I. Titov
 • Aleksandr N. Frenovsky
 • Igor N. Chernyshev
 • Petr S. Chubik
 • Aleksandr K. Shpeter
 • Oleg M. Shuteev
 • Paruir A. Yavrumyan

Liberal Democratic Party of Russia

Documents on the creation of the parliamentary faction in accordance with the Regulations of the Duma were received by the 6th Legislative Duma of Tomsk Oblast on October 7, 2016.

Members of the parliamentary faction

 • Yevgeny V. Baranov
 • Sergey N. Bryansky
 • Yevgeny V. Pavlov
 • Leonid L. Terekhov
 • Aleksandr V. Fomenko

The Communist Party of the Russian Federation

Documents on the creation of the parliamentary faction in accordance with the Regulations of the Duma were received by the 6th Legislative Duma of Tomsk Oblast on October 7, 2016.

Members of the parliamentary faction

 • Natalya G. Baryshnikova
 • Fail A. Kamalitov
 • Lev F. Pichurin
 • Aleksey G. Fedorov

A Just Russia Party

Documents on the creation of the parliamentary party in accordance with the Regulations of the Duma were received by the 6th Legislative Duma of Tomsk Oblast on November 24, 2016.

Members of the parliamentary faction

 • Galina G. Nemtseva
 • Aleksandr V. Rostovtsev